امروز : چهارشنبه ۵ آیان ۱۴۰۰ ساعت : ۵:۱۶ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������ ����������������������
بازنشستگان
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
خبر نگران کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر تهران، گفت: متاسفانه دولت خود را کمیته امداد و بازنشستگان و کارگران را صدقه‌بگیر در نظر گرفته است؛ غافل از اینکه بازنشسته تامین اجتماعی، یارانه مختصر نیاز ندارد بلکه مستمری مکفی می‌خواهد. خبر نگران کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی/بازنشسته مستمری مکفی می‌خواهد نه یارانه جزئی