امروز : سه شنبه ۶ آیان ۱۳۹۹ ساعت : ۳:۵۷ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اخبار سینمای ایران
سینما + عبارت
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
جدیدترین آمار فروش سینمای نیمه جان ایران
تهیه‌کننده فیلم «شنای پروانه» از ادامه اکران فیلم خود از روز ۲۵ تیر انصراف داد ولی با مخالف شورای صنفی نمایش و جلسه‌هایی که برگزار شد فعلا اکران آن ادامه دارد.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزچهار شنبه ۲۰ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۱۸ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز یکشنبه ۱۷ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز پنجشنبه ۱۵ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز چهارشنبه ۱۴ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۱۱ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزیکشنبه ۱۰ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز شنبه ۹ آذر ماه را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز چهارشنبه ۶ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزسه شنبه ۵ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزدوشنبه ۴ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز یکشنبه ۳ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
سه شنبه ۲۸ آیان ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۲۷ آیان ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه را در عبارت ببینید.