امروز : سه شنبه ۶ آیان ۱۳۹۹ ساعت : ۴:۰۵ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اخبار سینما
سینما + عبارت
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
توافق قطعی برای فروش 3 روز بلیت نیم‌بهاء سینماها
سخنگوی انجمن سینماداران از موافقت انجمن سینماداران برای فروش بلیت نیم‌بها سینماها در سه روز همزمان با بازگشایی سالن‌ها خبر داد.
سینما + عبارت
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزپنجشنبه ۲۱ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزچهار شنبه ۲۰ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۱۸ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز یکشنبه ۱۷ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز پنجشنبه ۱۵ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز چهارشنبه ۱۴ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۱۱ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزیکشنبه ۱۰ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز شنبه ۹ آذر ماه را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز چهارشنبه ۶ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزسه شنبه ۵ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روزدوشنبه ۴ آذر را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز یکشنبه ۳ آذر را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
سه شنبه ۲۸ آیان ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه را درعبارت ببینید.