امروز : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت : ۸:۵۶ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حقیقت یابی
شفافیت اطلاعات-سایت عبارت
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
رانت اطلاعاتی و رسانه ها؛
شترسواری دولادولا نمی شود
تا زمانی که حاکمیت و نهادهای اجرایی، رسانه ها را به خودی و غیرخودی تقسیم کند، سخن گفتن از شفافیت اطلاعاتی شوخی تلخی است. از طرفی دیگر تا زمانی که منافذ آشکار رانت های اطلاعاتی بسته نشوند جمهوریت نظام در مخاطره ای جدی خواهد بود و افزایش شکاف فقیر و غنی باعث افزایش نارضایتی های مدنی خواهد شد که در نهایت به رکود و بی تفاوتی فرهنگی و اقتصادی خواهد انجامید.