امروز : پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۱۰:۴۵ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������ �������������� ������ ��������
علم و ثروت
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
مقایسه جدول خوشبخت ترین و ثروتمندترین استان های ایران؛
پول خوشبختی نمی آورد
روزگاری در مدرسه وقتی دانش آموزی بین دوراهی علم و ثروت قرار می گرفت و باید یکی از آنها را بعنوان اولویت به معلمش معرفی می کرد اکثر دانش آموزان چه از روی رودربایستی، چه به صورت جدی و چه برای پُز دادن «علم» را انتخاب می کردند به خاطر اینکه از قدیم به ما گفته اند: «پول خوشبختی نمی آورد»