امروز : چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت : ۷:۳۵ AM

۵۲ درصد بیکاران کشور جوان هستند !

بیکاری+عبارت
    -     کد خبر: 44274
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۸|۰۹:۲۶
طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۵۲ درصد بیکاران کشور جوان هستند.

عبارت: مطابق آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار در گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 98 ،بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در فصل بهار 98 جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر 27339هزار نفر بوده است که از این تعداد 24383 هزار نفر یعنی بیش از 89 درصد آن را شاغلان و 2 هزار و 957 هزار نفر یعنی حدود 11درصد را بیکاران  تشکیل می‌دهد. از کل تعداد بیکاران کشور هزار و 550 هزار نفر یعنی بیش از 52 درصد را جوانان 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند.

نرخ مشارکت اقتصادی با 1.1 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه گذشته به 40.6 درصد رسیده است. این شاخص در بین  مردان 65 درصد و در بین زنان 16.1درصد بوده است.

همچنین نتایج این طرح نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی نسبت به فصل گذشته افزایش داشته است. به طوری که این شاخص در نقاط شهری با 0.7 افزایش نسبت به فصل قبل39.8 درصد و در نقاط روستایی به 2.5 درصد افزایش به 43.1 درصد رسیده است .

سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات49.6 بخش صنعت 31.5درصد و در بخش کشاورزی 18.9 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن در بخش خدمات2 درصد کاهش در بخش صنعت 9 درصد کاهش در بخش کشاورزی 2.9 درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر با 1.3 درصد کاهش نسبت به زمستان 97 به 10.8 درصد رسیده است این شاخص در بین مردان 9.2 درصد و در بین زنان 17.3 درصد بوده است .

نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در این فصل نسبت به فصل زمستان هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی کاهش داشته است به طوری که این نرخ در نقاط شهری با 1.3 درصد کاهش به 12 درصد و در نقاط روستایی با 1.4 درصد کاهش به 7.3 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 ساله با 1.8 درصد کاهش نسبت به فصل زمستان 97به 23.7 درصد رسیده است. این شاخص در نقاط شهری 26.1 درصد و در نقاط روستایی16.88 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن به ترتیب 1.8 و 1.9 درصد کاهش داشته است.

اشتغال‌زایی , بحران بیکاری و اشتغال ,

 /تسنیم

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال