افزایش حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی از ۱۸۰ هزار تومان به ۵۵۴ ه